Regulamin gry miejskiej

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „MONOPOLY KATOWICE”

z dnia 23.10.2021 r.

 

Organizator.

 1. Organizatorem gry miejskiej (zwanej dalej „Grą”), jest Grupa PRC HOLDING Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-311), przy ul. Chłodnej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756630, NIP: 954–279–87–14, REGON: 381754838, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród oraz Zleceniodawcą Gry jest  WINNING MOVES Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472B, 80-309 Gdańsk wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000779724, posiadającą nadany nr NIP: 9542804018 i REGON: 383191799.
 3. W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatora nagród.

 

Uczestnicy.

 1. Uczestnicy mogą startować w Grze indywidulanie lub zorganizowani w grupy liczące od 2 do maksymalnie 4 osób.
 2. Jeden Uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej Grupy.
 3. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.
 4. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 5. Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 7. Samodzielnymi uczestnikami gry mogą być wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia.
 8. Młodsi uczestnicy muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (min. 1 dorosły w grupie).
 9. Osoby niepełnoletnie biorące udział w grze bez opieki dorosłego zobowiązane są dostarczyć przed rozpoczęciem gry podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w grze (załącznik nr 1).

 

Zasady Gry

 1. W celu przystąpienia do Gry indywidulany Uczestnik, a w przypadku grupy Uczestnikówjej przedstawiciel powinien przesłać w formie wiadomości tekstowej na adres e-mail: , zgłoszenie rejestracyjne, w którym należy podać imię i nazwisko Uczestnika lub Uczestników oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie udziału w Grze następuje do 22.10.2021 do godziny 23.59.
 2. W odpowiedzi na zgłoszenie rejestracyjne Organizator poinformuje Uczestników o przydzielonym Uczestnikowi lub grupie Uczestników numerze gracza oraz wyznaczonej Uczestnikowi godzinnie startu.
 3. Gra rozpocznie się 23.10.2021 r. r. o godzinie 11.00podSpodkiem w Katowicach (al. Wojciecha Korfantego 35) zaś jej zakończenie planowane jest na godzinę 14.00 pod Biurem Obsługi Mieszkańców (Rynek 1).
 4. Uczestnicy są zobowiązani przybyć o wyznaczonej w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej godzinie, w celu potwierdzenia swojego udziału i odbioru kart gry.
 5. Każdy z indywidulanych uczestników lub grupa Uczestników przed rozpoczęciem Gry otrzyma kartę gry, która będzie miała postać mapy na której zaznaczone zostaną punkty na terenie miasta Katowice, zaś na rewersie mapa ta posiadać będzie oznaczone miejsca przeznaczone na potwierdzenia wykonania poszczególnych zadań w Grze (zebranie pieczątek w każdej lokalizacji).
 6. Podczas Gry zadaniem Uczestników będzie dotarcie do 7 (siedmiu) miejsc zaznaczonych na karcie gry, odnalezienie w tym miejscu punktu z oznaczeniem „MONOPOLY Katowice” oraz zdobycie potwierdzenia  dotarcia do punktu – poprzez otrzymanie pieczątki na karcie gry. W celu zdobycia pieczątki Uczestnicy dodatkowo odpowiedzieć będą musieli na pytania dotyczące Miasta Katowice lub wiedzy o grach „MONOPOLY”, a dodatkowo w 2 (dwóch) lokalizacjach wykonać także zdjęcie Uczestnika lub Grupy Uczestników:
  1. w 1 lokalizacji z tłem Katowickiego Spodka,
  2. w 2 lokalizacji z tłem Katowickiego Rynku
   oraz dokonać oznaczenia tych zdjęć poprzez umieszczenie właściwych hasztagów.
 1. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów transportu i podróży.
 2. Uczestnicy Gry poruszają się po terenie gry w dowolny sposób z wyłączeniem transportu samochodowego.
 3. Udział w grze jest związany z wysiłkiem fizycznym.
 4. Członkowie Grupy muszą poruszać się po terenie Gry razem oraz wspólnie wykonywać zadania. Jeśli Organizatorzy lub osoby przez nie upoważnione stwierdzą, że dana Grupa dotarła do punktu zadaniowego w niekompletnym składzie, Grupa zostanie zdyskwalifikowana.
 5. Spóźnienie się na rozpoczęcie Gry lub jej zakończenie (przybycie na miejsce po wyznaczonej godzinnie) równoznaczne jest z dyskwalifikacją Uczestnika lub Grupy.
 6. W przypadku naruszenia przez Grupę niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo zdyskwalifikować daną Grupę. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 7. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:
  – potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  – wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119, s. 1;
  – wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz jego mediach społecznościowych wizerunku Uczestnika, oraz dodatkowo imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę;
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.

 

Wyłanianie zwycięzców i nagrody.

 1. Każdy z Uczestników indywidulanych, a w przypadku grupy Uczestników – jedna osoba z grupy/jej przedstawiciel, za wykonanie zadań określonych w pkt III ust. 6 niniejszego Regulaminu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci gry planszowej „MONOPOLY KATOWICE”, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Liczba nagród w grze jest limitowana i wynosi 100 (sto)sztuk gry planszowej. Co 10. (dziesiąta) osoba lub grupa, która ukończy grę zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie, otrzyma wydanie specjalne gry z dedykowanymi, katowickimi pionkami.
 3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po ukończeniu gry przez każdą z grup/uczestnika indywidualnego.
 4. Warunkiem odbioru nagród jest: stawienie się w ostatniej lokalizacji, okazanie mapki z zebranymi pieczątkami z każdej lokalizacji, okazanie do wglądu dowodu osobistego lub, w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie legitymacji uczniowskiej i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu każdego z członków Grupy.
 5. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci rzeczowej. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora albo w razie niespełnienia warunków określonych w ust. e., prawo do nagrody wygasa.
 7. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, przepadają.
 8. Wartość pojedynczej nagrody rzeczowej w grze wynosi 125 zł brutto. Każdemu z Uczestników Gry Organizator przyzna dodatkową nagrodą pieniężną o wartości odpowiadającej sumie zryczałtowanego podatku od nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na opłacenie podatku.

 

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://prc.pl/regulamingrymiejskiej/ ‎
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. W razie zmiany Uczestnicy zostaną stosownie powiadomieni.
 4. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.

 

Tutaj pobierz Załącznik nr 1 do regulaminu – wersja word/doc
Tutaj pobierz Załącznik nr 1 do regulaminu – wersja pdf